Типове решения

Оповестяване при наводнения

Основни опастности

Наводненията най-често са в резултат на дъжовни бури, топене на сняг или продължително дъждовно време.Те представляват сериозна опасност за собствеността и живота на хората в някои региони. Нивото на точност, с които метеоролозите прогнозат такива събития е сравнително висока в днешно време, въпреки факта, че е доста трудно да се прогнозат интензивните валежи по места. Това изисква скъпи технически съоръжения, предназначени за наблюдение на атмосферните условия, особено за ниска облачност и системи за следене нивото на водата на различни, иначе незабележими, поточета и потенциални водни пътища. Тъй като дъждовната буря може може да бъде много внезапна е необходимо да се предупредят хора в опасност много бързо и по най-ефикасен начин.

Описание на решението

Това решение обединява в едно предупреждение и уведомяване със система за мониторинг или няколко системи за мониторинг. Оповестителната и уведомителната част от системата се използва за предупреждаване и уведомяване хората в опасност в няколко етапа въз основа на информацията от системата за мониторинг. Системите за мониторинг предоставят информация по два основни начина:

• Прогнозирането условията за наводнения въз основа на информацията, получена от специални метеорологични станции;

• Информират за действителните нива на водата в реки, потоци или в точки, където обикновено се стичат потоците дъждовна вода;

Това решение на система за ранно предупреждение от наводнение може да работи с информация от метеорологични станции и от съществуващите системи за мониторинг. Тя може да също така да използва своя собствена система за мониторинг на нивото на водата. Основният комуникационен канал на система за наблюдение и на система за предупреждение е радиоканал и се споделя от двете системи, по този начин се намаляват на разходите на създаването им. Системата се състои от:

• Информационен и оповестителен център, който може да бъде напълно автоматизиран;

 • Комуникационна инфраструктура;

• Датчици за ниво;

• PAVIAN електронни сирени, и евентуално Аmadeo - система за публично оповестяване или Тibor безжична публично-оповестителна система.

Информационен и оповестителен център

Той се състои от компютър, оборудван със софтуер, VEKTRA, централна комуникациионна единица за радиоконтрол на сирените и за събиране на данни от сензори и от друг предупреждаващ хардуер. Софтуерът VEKTRA оценява данни от нивото на сензорите и метеорологичните станции. Освен това проверява функционалността на отделните сирени и канали за комуникация, активира сирените и уведомява хората и институциите в случай на опасност. Работното място може да бъде автоматизирано и контролирано дистанционно от мобилен телефон, PDA устройство или радиостанция. В зависимост от предполагаемият напредък на опасността е възможно да се конфигурират няколко сценария за реагиране на системата. Един сценарий за уведомяване на хората веднага след като са налице първите симптоми за потенциални наводнения, например по телефона, предварително оповестяване на хората в опасност чрез сирени, както и аварийни съобщения в случай на непосредствена опасност.

Комуникационна инфраструктура и сензори за нивото на водата

Определен радиоканал се използва като основен канал за комуникация. Той служи за контрол на сирените и за предаване на данни от сензорите. Eлектронни сирени PAVIAN, Amadeo и Tibor радиоединици За крайни акустични устройства могат да се използват електронни сирени PAVIAN тип или Аmadeo и Тibor радиоединици. Те се проектират по такъв начин, че целият населен район в опасност да бъде покрит с акустичен сигнал с желаното акустично налягане. Като се има предвид изключително високите изисквания, свързани с надеждността на такива система, се използва най-вече оборудване с автоматично тестване на функционалността. Прилагането на публични оповестителни системи като Tibor или Amadeo или осъществяването на връзка към съществуващи системи за публично оповестяване дава възможност да се изпращат акустични съобщения ефективно и директно на хората в опасност, което често е много полезно от гледна точка на контрол на евакуацията.