Типове решения

Оповестяване в Нефтени и Газови предприятия

Типични опасности

Нефтените и газови предприятия извършват дейност по придобиване, транспортирането и преработката на лесно запалими или взривни материали. Това е взето под внимание при проектиране на системи за оповестяване в тези предприятия - обикновенно се използва за две цели:

• Да информират работниците за условията на работа, които са стандартни от технологична гледна точка, но винаги има риск от експлозия или пожар

• Да информират работниците и служителите за реални инциденти и да направляват евакуационния процес. В зависимост от потенциалната опастности, анализите на които се извършват в съотвествие с приложимите стандарти, тези оповестителни системи са създадени на базата на подзаконови нормативни актове за предотвратяване на пожари и по-общо запазване на здравето и живота или при наличинето на определен риск, заложен в нормативните регулации на гражзанска защита.

Описание на решението

Решението се основава на анализа на риска, характерен за този тип предприятия и е изградено на базата на система АМАДЕО и софтуер ВЕКТРА. Може да бъде използвано за излъчването на директни евакуационни съобщения или може да бъде свързано към съществуваща вече система за евакуация. Състои се от:

• Диспечерски център

• Радио контролни единици АМАДЕО

• Високоговорители за 100V вериги

• Високо мощни дистрибуторни системи

• Оптични алармени устройства

В замисимост от степента на риск, акустичните системи могат да обхващат само застрашените работни места в помещенията на компанията или също така да се предвиди покриване на околностите, за предупреждение на хората, които живеят в близост до въпросната компания/предприятие. Светлинните сигнали за тревога се използват в шумна среда с цел увеличаване на ефективността на излъчваните предупредителни съобщения. Системата може да бъде свързана с друга по-висша система за публично адресиране, която се управлява от общината. Сензорите магат да бъдат свързани директно към радиоединици, но по-често те са свързани с вече съществуващи сложни технологични системи за мониторинг.

Диспечерски център

Основните задачи на диспечерския център са както следва:

• Непрекъснат мониторинг на статута/функионалността на цялата система

• Мониторинг на състоянието на производствените технологии и нивата на опасните материали

• В случай на установени високи нива на риск при опериране, съответното оповестяване се активира или ако активацията се осъществява на местно ниво, когато се операторите са упълномощени

• В случай на извънредна ситуация, съответните предупредителни съобщения и визуални амарми се активират. В случай на местна активация от центъра може да се активират и други радиоединици като се има в предвид нивото на критичност

• Системата активира процес на уведомяване, т.е. уведомяване на отговорните лица на работното място в случай на извънредна ситуация и информиране на съответните институции за възникването на такава ситуация

• Записване на осъществяваната комуникация от деспечерския център за бъдещо анализиране

Състои се от:

• Компютър снабден със софтуер ВЕКТРА

• Допълнителен модул за уведомяване и регистриране

• Централен модул АМАДЕО или централна комуникационна единица

• Местни радиоединици АМАДЕО

Индивидуалните производства са оборудвани с радиоединици АМАДЕО, използвани като самостоятелни системи за местна реакция на състоянието на отделния работни помещения. Те изпращат информация до диспечерските центрове, откъдето получават и инструкции свързани с активирането. Поведението на алгоритмите на радиоединиците се определя чрез техните конфигурации и програмируемост. Те могат да работят в автономен режим, ако комуникацията с по-висшите диспечерски центрове е прекъсната. 100V верижна линия и високоговорители с мощност 5 – 20W се използват за излъчване на акустични предупредителни съобщения във външните помещения със стандартен фонов шум. Шумни предприятия и външни пространства изискват използването на високоговорители с мощност 150 – 300W.

Комуникационна мрежа

Този вид решение основно използва радио-комуникационна инфраструктура. ТСР/ІР комуникационни мрежи или други комуникационни линия се използват рядко, поради високата цена за създаването на висококачествени подземни линии между отделните операции и поради по-голямата чувствителност на кабелните линии към повреди. Също както и радиоединиците, комуникационната мрежа е подкрепена с възможност за работа до 72 часа по време на прекъсване в елзахранването. Система за контрол

Системата може да се контролира:

• От диспечерския център

• От местните звена за контрол, свързани с радиоединици; в зависимост от конфигурацията им те могат дори да контролират други радио единици

• Други системи за наблюдение и контрол.

Подходящо е използването на това решение, когато:

• За провеждане на предупредителни процеси в няколко отделни сгради наведнъж

• За шумни производства, които могат да представляват опасност

• За едновременно вътрешно и външно оповестяване

• Ако системата трябва да бъде контролирана локално дори в случай на повреда в диспечерския център

• Ако се изисква комбинация от уведомителни и предупредителни процеси – определяне на приоритетите, прекъсване и повторно уведомяване и др.

• Ако автоматичен уведомителен процес е необходим, за да се извика извика отговорно лице на работното място

• За двойно подсигуряване на системата при прекъсване на мощностите.