Типове решения

Оповестяване в Химически предприятия

Типични опасности

Повечето химически предприятия не могат да извършват дейността си без да застрашават здравето и живота на хората с опасни материали. Тези материали се транспортират, съхраняват и обработват. Опитът от цял свят доказва, че въпреки строгите правила и много внимателното използване на тези материали, е вероятно да се замърси околната среда. Следователно, атмосферата трябва да бъде проверявана за наличието на такива материали и измервана на тяхната концентрация във въздуха. Обикновенно се разграничават две нива на концентрацията им в атмосферата.

 • Предалармено, което означава, че концентрацията на опасни материали във въздуха е над стандартните равнища, но не представлява риск за здравето на хората
 • Алармено, което означава, че допустимите стойности са превишени

Описание на решението

Решението е разработено като интегрирана система за мониторинг, предупреждение и уведомление. Системата осигурява директно наблюдение на концентрацията на опасни материали. За да се увеличи нивото на безопасност, сензорите за мониторинг на опастни вещества на системата са независими от технологичните системи за контрол и са директно свързани с АМАДЕО. Обикновенно се различават най-малко две нива на концентрация на опасни материали. Що се отнася до първото ниво - системата уведомява операторите и отговорните служители на работното място, които могат да проверят причината за такива високи нива на концентрация и могат да предприемат мерки за безопастност без да се задейства съобщение за авария. Ако второто ниво, измерващо концентрацията на опасни материали е превишено се активира разпространението на предупредително съобщение. На базата на вида на материала или на базата на приложимите регламенти, активирането на разпространиние на предупредително съобщение може да бъде отложено, което дава време на операторите да проверят нивата на концентрация и да се използват алтернативни методи. Такава активация може да бъде настроена за група от оператори или за всички помещения на компанията. Може да бъде включено и разпространение на предупредителни сигнали и за хора живеещи в близост до предприятието. Системата позволява автоматизиране на всички процеси след активиране на алармата и се състои от следните елементи:

 • Централно работно място, което може да бъде автоматизирано
 • Радиоединици АМАДЕО, контролирани по радиоканал
 • Детектори за опасни материали
 • Високоговорители, работещи на 100V линии
 • Високо мощностни рупорни разпространителни системи

В зависимост от степента на риск, акустичната система може да покрие застрашените работни места в предприятието или може да осигури покритие на заобикалящите зони, за да предупреди населението живеещо наблизо до предприятието. Светлинни сигнали за тревога се използват в шумна среда, с цел увеличаване на ефективността на излъчване на предупредително съобщение. Системата може да бъде свързана с по-висша система за публично оповестяване, управлявана от страната или общината.

 

Диспечерски център

Основните задачи на диспечерския център са както следва:

 • Непрекъснат мониторинг на статута/функионалността на цялата система
 • Мониторинг на състоянието на производствените технологии и нивата на опасните материали
 • В случай на установени високи нива на риск при експлоатацията, съответното автоматично съобщение се активира или ако активацията се осъществява на местно ниво - когато се операторите го активират.
 • В случай на извънредна ситуация, съответните предупредителни съобщения и визуални аларми се активират. В случай на местна активация от центъра може да се активират и други радиоединици като се има в предвид нивото на критичност
 • Системата активира процес на оповестяване, т.е. уведомяване на отговорните лица на работното място в случай на извънредна ситуация и информиране на съответните институции за възникването на такава ситуация
 • Записване на осъществяваната комуникация от деспечерския център за бъдещо анализиране

Състои се от:

 • Компютър, снабден със софтуер ВЕКТРА
 • Допълнителен модул за уведомяване и регистриране
 • Централна комуникационна единица
 •  Местни радиоединици АМАДЕО

Местни радиоединици АМАДЕО

Индивидуалните производства са оборудвани с радиоединици АМАДЕО, използвани като самостоятелни системи за местна реакция на състоянието на отделните производства. Те изпращат информация до диспечерските центрове, откъдето получават и инструкции свързани с активирането. Поведението на алгоритмите на радиоединиците се определя чрез техните конфигурации и програмируемост. Те могат да работят в автономен режим, ако комуникацията с по-висшите диспечерски центрове е прекъсната. 100V верижна линия и високоговорители с мощност 5 – 20W се използват за излъчване на акустични предупредителни съобщения във външните помещения със стандартен фонов шум. Шумни предприятия и външни пространства изискват използването на високоговорители с мощност 150 – 300W. Инсталират се светлинни сигнали за по-добра работа на системата в шумна среда.

 

Комуникационна мрежа

Този вид решение основно използва радио комуникационна инфраструктура, ТСР/ІР комуникационни мрежи или други. Комуникационни кабелни линии се използват рядко, поради високата цена за създаването на висококачествени подземни линии между отделните операции и поради по-голямата чувствителност на кабелните линии към повреди. Също както и радио единиците, комуникационната радио мрежа е подкрепена с възможност за работа до 72 часа по време на прекъсване в мощностите.

 

Система за контрол

Системата може да се контролира:

 • От диспечерския център
 • От местните звена за контрол, свързани с радиоединици; в зависимост от конфигурацията им те могат дори да контролират други радиоединици
 • Други системи за наблюдение и контрол.

Подходящо е използването на това решение, когато:

 • Ако е подходящо или необходимо да се разделят опрерациите и наблюдението на предупредителната система
 • Ако не е налична система за мониторинг на предупредителната система
 • Ако се изисква максималност при активизация или ако се изисква диспечерско работно място
 • Ако е необходимо многоетапна реакция на по-високи нива на концентрация на опасни материали.