Сигнално-Охранителни Системи (СОТ)

Пожарогасителни системи с инертен газ

Argotec пожарогасителни системи са газови гасителни системи, които използват естествени инертни газове. Тези системи се използват най -вече, когато възникващите пожари трябва да се загасят бързо и без остатъци и допълнителни щети, причинени от самия гасителен агент.

При Argotec пожарогасителните системи, гасителния процес се стартира автоматично от пожароизвестителна система, но също така може да се активира и ръчно. След изтичане на предварителното предупредително време, пожарогасенето започва.

В същото време всички вентилационни и климатични системи могат да бъдат изключени и вентилационните клапи и врати да бъдат затворени с оглед да се предотврати достъпа на кислород и извеждането на гасителен газ.

Инертните газове, използвани за пожарогасене, се взимат от заобикалящия ни въздух.

Пожарогасителният ефект се дължи на задушаване, което се дължи на премахване на кислорода от въздуха до прагове под необходимия за запалване и горене.

Пожарогасителните системи Argotec ca идеални за помещения със запалими течности и други субстанции с подобни качества на горене, както и в помещения с висококачествени системи и съоръжения или обекти с висока стойност, които могат да бъдат увредени от други пожарогасителни агенти.

Гасителни агенти

Заредени с инертния газ аргон (Аг) или азот (N2) като гасителен агент, пожарогасителните системи Argotec ca препоръчителни-благодарение на своята без остатъчност и не токсичност за хората – за зони със скъпо електронно и електрическо оборудване и присъствие на хора.
Пожарогасителните системи Argotec c агент въглероден ди-оксид (С02) се използват за защита на стаи и самостоятелни, не затворени обекти (като машини). Течният въглероден ди-оксид под налягане образува в зоната на гасене плътен пожарогасителен облак, който може да бъде прецизно насочван чрез съответните дренчери.

Зони на приложение: Цехове за боядисване и лакиране, както и производство на бои и лакове, складове за опасни вещества, хидравлични системи, филтри, печатници, порести материали, компютърни центрове, архиви, кабелни етажи, контролни системи и превключватели, турбини, трансформатори, металообработващи цехове, машини, текстилни машини, складове за предмети на изкуството и др.

 

Обратно към всички Газови пожарогасителни инсталации