Наши проекти

"МБАЛ Доктор Пенкови" ООД - МБАЛ "Хаджи Димитър"

Организация: "МБАЛ Доктор Пенкови" ООД

Обект: МБАЛ "Хаджи Димитър"

Населено Място: Сливен

Сектор: Здравеопазване

Доволни сме изключително много от работата на фирмата. Инсталациите, които те изградиха работят безупречно. Няма фалшиви сработвания. Спазиха сроковете за изпълнение. Представиха всички необходими документи за издаване на обекта. Няма забележки и от РС ПАБ за тяхната работата. Напълно сме удовлетворени от тяхния професионализъм и ги препоръчваме като надеждни партньори на всеки нуждаещ се от подобни инсталации клиент.  

     
Д-р Пенко Пенков – Н-к МБАЛ „Хаджи Димитър” гр. Сливен

Резюме

МБАЛ „Хаджи Димитър” е частна многопрофилна болница за активно лечение в гр. Сливен, собственост на Д-р Пенкови. Болницата е строена през 2007-2008 г. и започва да фунционира като такава от м. април 2008 г.

Обект

Болницата представлява сграда, състояща се от две тела по пет етажа и сутерен. 
Освен поликлиника има и отделения за лежащо болни.
Фирмата ни беше поканена от Инвеститора МБАЛ „Д-р Пенкови” ООД в процеса на грубия строеж да представим оферта за изграждане на Пожароизвестителна инсталация и Болнични повикващи системи за лежащо болните на база проекто-сметна документация.

Решение

В проекта беше предвидена адресируема пожароизвестителна система. 
 Съобразявайки се с това, ние предложихме следното:
 Пожароизвестителната инсталация да се изпълни с шест контурна адресируема централа и пожароизвестители с адресни точки. Болничната повикваща система се състоеше от пулт, монтиран н сестринската стая със стоп-бутон и със звукова и светлинна сигнализация. Над всяко болнично легло се монтира повикващ бутон. Пред вратите на болничните стаи за по-лесно ориентиране на сестрата ако се намира в коридора, монтирахме светлинни сигналзатори. Предложените в офертата системи удовлетвориха напълно нуждите на Инвеститора и бяхме предпочетени пред останалите конкуренти, след което сключихме договор за изграждане на системите. Материалите за изпълнение на кабелните трасета / кабел и гофрирана тръба/ бяха доставени от нашата фирма, а изграждането им беше възложено на фирмата, която изпълняваше електроинсталациите на обекта . По време на изпълнението им ние упражнявахме непрекъснат контрол. Преди да преминем към монтаж на техниката, извършихме проверка на кабелните трасета, за да бъдем сигурни , че в последствие няма да възникнат проблеми. Периферните устройства бяха над 500 бр. За лежащо болните изградихме10 болнични повикващи системи. След приключване на монтажната работа преминахме към програмиране на пожароизвестителната централа. Направихме единични изпитания на всички изделия, които участваха в системите. След като се убедихме, че те комуникират с пожароизвестителната централа и съответно със сестринските пултове за Болничната система, съставихме протоколи за единични изпитания. Управителят на болницата издаде заповед да се състави комисия за провеждане на 72 часова проба. След изтичането й съставихме протокол за проведена 72 часова проба. Направихме обучение на персонала за работа с пожароизвестителната централа, написахме кратка потребителска инструкция и подписахме протокол за проведен инструктаж. След всичко това с приемо-предавателен протокол предадохме системите на Инвеститора, придружени със сертификати за годност на всички изделия, участващи в тях. Малко по-късно бяхме поканени от собственика на МБАЛ „Хаджи Димитър” Д-р Пенко Пенков да сключим договор за сервизно обслужване.

Продукти

За изграждане на пожароизвестителната система използвахме адресируема пожароизвестителна централа ПИС МА – 6 контурна и пожароизвестители на АПОЛО Великобритания, в които вградихме адресни точки.  Използвахме тези пожароизвестители, тъй като нашата дългогодишна практика доказа, че са изключително надеждни и не дават фалшиви сработвания.