Наши проекти

Уникредит Булбанк - Уникредит Булбанк

Уникредит Булбанк

Организация: Уникредит Булбанк

Обект: Уникредит Булбанк

Населено Място: Стара Загора

Сектор: Банково дело

 Във връзка с изпълнение на Наредба № I - 171 от 02.07.2001 г. за организация и контрол по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции и Наредба № I - 209 от 08.12.2004 г.за правилата и нормативите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация, фирма „ПИСАТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. Стара Загора изпълнява обновяването на сигнално-охранителните и пожароизвестителните инсталации на УниКредит БУЛБАНК  Стара Загора, Чирпан, Казанлък, Ямбол, Сливен и Гълъбово.

Резюме

Проект "Изграждане на Висок клас сигнално охрантелна система в Уникредит Булбанк гр. Стара Загора".

Обект

Уникредит Булбанк гр. Стара Загора.

Решение

Фирма ПИССАТ ООД е изградила сигнално-охранителна система от висок клас, производство на немската фирма Eff-Eff,
съгласно немския стандарт VDS в Булбанк преди около 10 години.
Поради необходимост за съгласуване на сигнално-охранителната система с новите стандарти в Наредба I-171 за сигурност в банки се налага изготвяне на нов техническипроект и изграждане нова сигнално-охранителна система.Изискване на банката е да се изгради и нов диспечерски пункт за наблюдение на сигнално-охранителната система от банковата охрана в реално време. Съгласно техническото задание е изготвена оферта. След приемане на офертата е сключен договор за проектиране  и изпълнение.
Първата стъпка е изготвяне на технически проект, съобразен с изискванията на наредба I-171 за сигурност в банки и изискванията на Национална Служба Полиция.
Проекта се депозира за съгласуване в Национална Служба Полиция. След съгласуването се пристъпва към изпълнение.
Тъй като банката е работеща се налага да се работи извън работно време и в почивните дни. Изготвят се съответните списъци, които осигуряват достъпа на персонала в учреждения с висок клас на сигурност.
Извършва се демонтаж на съществуващата сигнално-охранителна система.
Монтират се новите кабели и охранителни съоръжения. След завършване на монтажа се извършва програмиране на новата централа и диспечерския център за наблюдение,
единични изпитания на различните типове детектори (обемни, акустични, касови, вибрационни, магнитни, механични и др.).
Директорът по сигурността на Уникредит Булбанк изготвя заповед за започване на 72-часова проба на новоизградената инсталация.
След 72 часа при липса на фалшиви сработвания и повреди и след внимателен оглед на изпълнението, съгласно проекта се подписват протокол за 72-часова проба и приемо-предавателен протокол.Обучава се персонала, който ше обслужва системата. Подготвя се договор за ежемесечно профилактично обслужване.

Продукти

Използвани са продукти на Paradox, Elkron, CQR, Teletek Electronics и др.