За Нас

Политика по Качеството

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО И ОКОЛНА СРЕДА

Политиката на „ПИСАТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД е насочена към доставка, изграждане и сервизно обслужване на сигнално-охранителни, пожароизвестителни, пожарогасителни и комплексни системи, в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на заинтересованите страни и при минимално негативно въздействие върху околната среда.
Основните приоритети в дейността на „ПИСАТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД са насочени към:
•    удовлетворяване на потребностите и очакванията на клиента;
•    внедряване на нови продукти/системи в сферата на сигнално-охранителните, пожароизвестителни, пожарогасителни и комплексните системи, съответстващи на нормативните изисквания;
•    оценяване на влиянието върху околната среда на базата на предоставяните дейности и поставянето на цели и задачи с оглед  намаляване на негативните последствия за околната среда;
•    поддържането на съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейности, процеси и продукти на организацията и техните аспекти.
За реализация на политиката си ръководството на „ПИСАТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД прилага следните основни принципи:
•    лидерство - водеща роля на ръководството по отношение на управление на качеството и околната среда;
•    управление на риска – определяне на рисковете и възможностите и предприемане на действия за овладяване на тяхното въздействие;
•    прилагане на процесен подход при планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите;
•    поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при извънредни ситуации;
•    оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление;
•    поддържане ефикасността на системата чрез периодични прегледи от ръководството с отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни;
•    непрекъснато подобряване на системата чрез периодични анализи и наблюдение на дейността;
•    осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и подобряване на ИСУ;
•    приобщаване на персонала, чрез съобщаване и разясняване на насоките на развитие на организацията.
Ръководството на  „ПИСАТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД декларира личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика и цели по качество и околна среда.

Документи
Виж също

Системи за сигурност

Системи за сигурност Научете повече