За Нас

Писат Инженеринг ООД

Вземайки под внимание спецификата на бизнеса, Писат-Инженеринг ООД отдава изключително значение на високото качество и стандарти, гарантиращи оптимална защита и безопастност за нашите клиенти.

За да гарантираме прилагането на подобна политика, компанията ни притежава различни сертификати, разрешителни и удостоверения доказващи непрекъснатия стремеж за водене на най-добри практики в съответствие със законовите наредби и професионални стандарти.

Специалистите работещи в Писат-Инженеринг ООД системно преминават през различни форми на обучение, свързани с различните направления на бизнеса.

Документи